Budite obavešteni o našoj ponudi 
  Kursna Lista | 1 € = 117.5900
Opšti uslovi putovanja

Na osnovu člana 56. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br.: 17/2019, direktor tističke agencije
WAYOUT, d.o.o., Beograd, matični broj: 20195720, PIB. 104587418 (u daljem tekstu: Organizator)
dana 09.11.2020. godine utvrduje sledeće
OPŠTE USLOVE PUTOVANJA
Ovi Opšti uslovi dostupni su putnicima na web stranici Organizatora www.wayout.co.rs, u
sedištu Organizatora, na adresama ogranaka Organizatora, kao i na prodajnim mestima
turističkih agencija sa kojima Organizator ima zaključene Ugovore o posredovanju. Putnik je u
obavezi da pre zaključenja Ugovora/potvrde o putovanju prethodno pročita i prouči tekst
Opštih uslova putovanja i svojim potpisom potvrđuje da su mu pre zaključenja Ugovora isti
uručeni u jednom primerku, da je upoznat sa sadržinom istih i da ih u celosti prihvata.
Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora/potvrde o putovanju (u daljem tekstu:
Ugovor) između putnika i turističke agencije WAYOUT, d.o.o. kao Organizatora i obavezujuće su za
obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih pisanim ugovorom ili Programom putovanja (u daljem
tekstu: Program).
 PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR: Putnik se za putovanje može prijaviti u sedištu ili
ograncima Organizatora i agencijama sa kojima ima zaključen Ugovor o posredovanju (u daljem
tekstu: Posrednik). Kada Posrednik u programu putovanja Organizatora i Ugovoru ne naznači
svojstvo Posrednika, odgovara za izvršenje Programa putovanja kao organizator putovanja. Prijava
postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog ugovora. Ugovor može biti zaključen i na
trajnom nosaču zapisa i u elektronskoj formi, uz obaveznu uplatu akontacije u visini od najmanje 50%
od cene aranžmana. Ostatak ugovorene cene, ako druga
 ije nije ugovoreno, plaća se 10 dana pre početka putovanja. Ukoliko Putnik, u roku ne izvrši
uplatu u celosti, smatra se da je jednostrano otkazao putovanje, pri čemu Organizator ima pravo da
zadrži novčani iznos u skladu sa skalom otkaza iz člana 10. Opštih uslova, odnosno da od putnika
zahteva razliku u ceni ukoliko je do dana koji se smatra danom raskida Ugovora Organizatoru platio
manji iznos od iznosa koji Organizatoru pripada zbog jednostranog otkaza, u skladu sa skalom 10.
Opštih uslova. U slučaju da je Putnik uplatio turističko putovanje preko Posrednika, ukoliko ne izvrši
kompletnu uplatu 15 dana pre početka putovanja, ugovor se smatra jednostrano raskinutim od strane
Putnika. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog određenog
putnika iz Ugovora.
Putnik zaključenjem Ugovora potvrđuje da mu je uručen Program, koji uz ove Opšte uslove postaju
njegov sastavni deo. Ugovor obavezuje Organizatora i ne može se menjati, osim ako ugovorne
strane izričito ugovore drugačije ili ako promene nastanu usled više sile.
Organizator je u obavezi da pre zaključenja Ugovora obavesti Putnika o svakoj promeni podataka iz
Programa u pismenoj formi ili trajnom nosaču zapisa (trajnom medijumu). Ukoliko je rezervacija
izvršena putem sredstava komunikacije na daljinu, Organizator ima obavezu da Putnika na isti način
na koji je rezervisao putovanje obavesti o promeni podataka iz Programa, a Putnik ima obavezu da
se u roku od 48 sati od prijema obaveštenja o promeni izjasni o da li ponudu prihvata ili ne prihvata i
otkaže rezervaciju.
Jedan Putnik može zaključiti Ugovor za više lica, uz obavezu da Putnik potpisnik Ugovora u trenutku
zaključenja Ugovora dostavi Organizatoru na uvid pasoše ostalih Putnika, čime se, uz uplatu cene
turističkog putovanja/akontacije i upisivanjem broja njihovih pasoša u Ugovor smatra da su i ostali
putnici saglasni sa zaključenjem istog. Ovakav Ugovor, zajedno sa svim posledicama koje proizlaze
(raskid Ugovora, otkaz putovanja, uplata akontacije, odnosno preostalog dela cene turističkog
putovanja i dr), važe za sve putnike navedene u Ugovoru, a naročito činjenica da su upoznati sa
Programom i ovim Opštim uslovima.
 OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA: U svom poslovanju Organizator je dužan da postupa u
skladu sa pažnjom dobrog privrednika. Obaveze Organizatora su: Da sa putnikom zaključi
Ugovor, da putniku uruči Program i ove Opšte uslove, i da ga informiše o ponudi mogućih vidova
putnog osiguranja - (u daljem tesktu: paket putnog osiguranja); da isplati srazmernu realnu razliku
između ugovorene cene i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju
usluga (u daljem tekstu: sniženje cene) povodom blagovremene i osnovane reklamacije putnika u
skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju Programa nastali:
krivicom putnika ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pružalac usluga u
realizaciji Programa, delovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje Organizator nema
uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos primeni dužne pažnje ili nekim drugim događajima koje
Organizator nije mogao predvideti i prevladati; da se saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj
oblasti stara o pravima i interesima putnika; da pre polaska na put dostavi putniku ime, adresu i broj
telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera organizatora, odnosno naziv,
adresu i broj telefona Organizatora; ne odgovara za usluge pružene putniku od strane drugih lica
van Programa.
U slučaju da se rezervacija i prodaja turističkog putovanja vrši na daljinu, Organizator je obavezan da
sa putnikom zaključi Ugovor koji osim podataka iz Programa sadrži i: posebne zahteve putnika sa
kojima se Organizator saglasio; adresa, postupak i rok za ulaganje reklamacije putnika, kao i rok za
rešavanje reklamacija, naziv i adresu Organizatora, putnika i osiguravača; datum i mesto zaključenja
ugovora i potpise ugovornih strana i uslove pod kojima putnik ima pravo da odustane od Ugovora i
naziv i adresa zastupnika odnosno posrednika, ukoliko je preko njih zaključen Ugovor.
 OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA: Da se pre zaključenja Ugovora detaljno upozna sa uručenim
Programom i ovim Opštim uslovima, što svojim potpisom na ugovoru potvrđuje u vidu posebne
ugovorne klauzule; da istakne i ugovori posebne zahteve koji nisu obuhvaćeni Programom, da se
upozna o mogućnostima zaključenja ugovora o svim mogućim fakultativnim vidovima osiguranja;
uplati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen Ugovorom, ovim Opštim
uslovima i Programom; Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta
potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju
uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni
i drugi propisi) i po sopstvenom izboru obezbedi odgovarajuće polise putnog osiguranja; Isplati štetu
koju pričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i
ovih Opštih uslova. Oganizatoru naknadi stvarne troškove prouzrokovane zamenom putnika i da
solidarno snosi neplaćeni deo cene turističkog putovanja; Bez odlaganja na licu mesta opravdanu
reklamaciju saopšti po pravilu u pisanoj formi Organizatoru i neposrednom pružaocu usluga i da o
tome sa njima sačini i potpiše potvrdu o istom; Pre zaključenja ugovora se informiše preko sajta
Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.mfa.gov.rs) ili na drugi način o zemljama tzv. visokog ili
umerenog rizika; Da se najkasnije 24 sata ali ne ranije od 48 sati informiše kod ovlašćenih
predstavnika Organizatora o tačnom vremenu povratka.
Putnik ima pravo da odredi drugo lice da umesto njega putuje (uz uslov da to lice ispunjava uslove
predviđene za određjeno putovanje).
 CENE TURISTIČKIH USLUGA OBUHVAĆENIH PROGRAMOM PUTOVANJA: Cene su
iskazane u jedinstvenom iznosu u stranoj valuti, a obračun uplata vrši se u zemlji u dinarima prema
srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, osim za turistička putovanja koja ugovaraju
strani državljani. Cene su formirane na osnovu poslovne politike organizatora i ne mogu biti predmet
reklamacije. Usluge izvršene u inostranstvu (van programa putovanja) plaćaju se na licu mesta ino
partneru Organizatora.
Cena Programa uključuje, kombinaciju najmanje dve ili više sledećih usluga prosečnog kvaliteta
uobičajenog za datu destinaciju i to: prevoza, smeštaja, ishrane, povratnih transfera, uslugu
predstavnika na destinaciji, troškove aerodromskih ili lučkih taksi, kao i troškove pripreme i
organizacije putovanja, koje je ugovorena jedinstvena cena koju putnik plaća (dalje: standardne
usluge), ako nešto drugo nije Programom predviđeno ili posebno ugovoreno.
Cena turističkog putovanja ne uključuje dodatne troškove, koji se posebno naplaćuju od strane hotela
ili ino-partnera i to: fakultativnih izleta i ulaznica u objekte ili manifestacije u organizaciji ino-partnera
ili hotela, angažovanje lokalnog turističkog vodiča, turističkog animatora, fakultativnih programa,
korišćenja ležaljki i suncobrana, usluga room service, korišćenja mini bara, klima uređaja,
rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, posebno sedište u prevoznom sredstvu, troškove
smeštaja u jednokrevetnoj sobi ili na ime samostalnog korišćenja standardne dvokrevetne sobe,
sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon itd), dodatni obroci, troškovi
pribavljanja viza, putnog zdravstvenog osiguranja, osiguranja za slučaj otkaza putovanja, osiguranje
za slučaj krađe ili oštećenja prtljaga i osiguranje na ime troškova pomoći i povratka sa turističkog
putovanja i dr. (dalje: posebne usluge).
Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno
date u Programu su određeni od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr.
za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dete navršava dve godine u
odnosu na dan početka putovanja).
Sve vrste usluga koje nisu predviđene Programom putnik mora posebno pisanim putem ugovoriti sa
Organizatorom. Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora zaključuje ili prihvata posebne usluge
koje nisu predviđene Programom,.
Organizator ne može biti odgovoran putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i
naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile predviđene Programom i
pisanim putem ugovorene. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim
Programima i ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-sajtovima
neposrednih pružalaca usluga, kao npr. hotela, i dr., osim ako putnika nije izričito uputio na iste.
Ukoliko Putnik zahteva posebnu uslugu tokom putovanja, van Programa, plaća je na licu mesta
predstavniku ino-partnera u valuti zemlje u kojoj se nalazi, a Organizator nije odgovoran za usluge
koje pruži i naplati ino-partner, odnosno neposredni pružalac usluga, za usluge koje nisu bile
predviđene Programom niti obuhvaćene Ugovorom.
Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom ne podrazumeva celodnevni boravak
putnika u smeštajnom objektu odnosno destinaciji. Vreme – čas polaska ili dolaska putnika i ulaska
putnika u smeštajni objekat uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima,
dozvolama aviona i dr. na koje Organizator ne može uticati, te zbog toga u navedenim slučajevima
Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje i ne
podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja – već samo označavaju kalendarski dan
početka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornosti zbog večernjeg, noćnog ili
ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim
časovima i slično.
Za turistička putovanja sa ugovorenim avio prevozom ugovoreno vreme početka putovanja je
sastanak putnika na aerodromu koji je najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme
poletanja od strane avio-kompanije. U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona
Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz
oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje - sletanje aviona kod čarter letova je
u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima i ako je npr. obezbeđen ugovoreni početni ili završni
obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” van ili u smeštajnom objektu, smatra se da je Program u celosti
izvršen.
Avionske ili posebne prevozne karte važe samo na njima naznačenim danima.
mene i bilo koje druge vrste informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu ili
posebnom pisanom ugovoru, ne obavezuju Organizatora.
 KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA: Smeštajni objekti i smeštajne jedinice, prevozna sredstva
i dr. usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja
Programa, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. U Programu je
navedena kategorizacija smeštajnih objekata u trenutku zaključenja Ugovora Organizatora i ino
partnera. Ishrana, konfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene aranžmana, izabrane
destinacije i kategorizacije određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su
Organizatora. Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju standardne usluge (prosečne
standarde kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije i mesta), zbog čega je
neophodno da Putnik ugovori posebne usluge ukoliko ih želi ili su mu neophodne.
Opisi iz Programa se odnose isključivo na smeštajne objekte sa pripadajućim sadržajima, a ne i na
njihovo šire okruženje. Pojedini sadržaji u Programu ne moraju biti u funkciji imajući u vidu period
boravka i druge parametre (okolne objekte, konfiguraciju terena I sl).
Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca, lokalnog turističkog vodiča i turističkog animatora ili
lokalnog predstavnika Organizatora predviđene Programom ne podrazumeva njihovo celodnevno i
kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć putniku po unapred utvrđenim
terminima periodičnog dežurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i
uputstva turističkog vodiča, turističkog pratioca ili predstavnika organizatora (posebno u vezi sa
vremenom polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskim i drugim propisima i dr.) obavezuju putnika a
nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu ovih Opštih uslova i sve eventualne
posledice i štetu u takvom slučaju snosi putnik u celosti.
SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ : Raspored smeštajnih jedinica u hotelu određuje recepcija
istog. Hoteli mogu biti sastavljeni od više istih ili različitih smeštajnih objekata i jedinica. Ukoliko
Putnik nije izričito ugovorio smeštaj posebnih odlika, prihvatiće bilo koju službeno registrovanu
smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti putnika,
lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. uslove. Ako 5 dana pre ugovorenog
dana otpočinjanja turističkog putovanja Organizator utvrdi da je prinuđen da izmeni pojedine bitne
odredbe ugovora – vrstu, lokaciju, kategoriju ili nivo udobnosti smeštaja dužan je da izmene bez
odlaganja saopšti Putniku u pismenoj formi ili na trajnom nosaču zapisa (trajnom medijumu) koji je
lako dostupan potrošaču. Putnik može u roku od 2 dana od dana prijema obaveštenja o izmenama
Ugovora da prihvati izmene ugovora ili da raskine ugovor uz povraćaj uplaćene cene, o čemu je
dužan da bez odlaganja obavesti organizatora na način na koji je izvršio rezervaciju.
Nakon otpočinjanja turističkog putovanja ugovoreni smeštaj može se bez saglasnosti Putnika
zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu smeštaja na teret
Organizatora, a smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost putnika i povraćaja
razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta.
Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu a
naročito na: deponovanje i čuvanje novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe,
poštovanje reda, smeštaja i napuštanja sobe u određeno vreme, broj osoba u sobi i dr. Ako drugačije
nije ugovoreno, smeštaj Putnika u objekat je najranije posle 16,00 h na dan početka korišćenja
usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korišćenja usluge. Putnik nema
pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog prevremenog
napuštanja smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza.
Ako drugačije nije ugovoreno, trokrevetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji,
apartmani i sl.) su po pravilu na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim, odnosno dva pomoćna
ležaja, koji su po pravilu drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i koji mogu pogoršati kvalitet
smeštaja, u skladu sa kategorizacijom i propisima domicilne zemlje.
Po pravilu, voda iz vodovoda nije predviđena za piće, ali se ista, bez obzira na njen eventualni
drugačiji sastav, miris i ukus ili eventualni salinitet, smatra hemijski i bakteriološki ispravnom za sve
ostale potrebe.
Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnim objektima različit je po destinacijama i objektima i ne
podrazumeva neprekidan rad iste 24 časa.
Osim kod namere i grube nepažnje Organizator nema nikakvu odgovornost za predmete, koji se
obično ne nose sa sobom. Zato se putnicima ne preporučuje, da na putovanja nose sa sobom
vredne predmete a u suprotnom, putniku se preporučuje da iste preda uredno na čuvanje.
Organizator ne odgovara putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa,
propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane domicilne zemlje, prevoznika, hotelijera i drugih
neposrednih pružalaca usluga.
Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene turističkog putovanja,
kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu
samopsluživanja ili posluživanja (menija). Usluga ALL INCLUSIVE ili ALL INC. LIGHT i bilo koja
druga usluga podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identična ni u okviru
iste kategorije na istoj destinaciji. Doručak, ako drugačije nije naznačeno u programu putovanja,
podrazumeva kontinentalni doručak. Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, hotel
ima pravo da umesto usluge samoposluživanja servira uslugu a la carte – posluživanje.
Usluge transfera i prevoza putnika podrazumeva standardni kvalitet po važećim propisima zemlje
gde se usluga realizuje i primenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr.
prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i
piće tokom putovanja, izuzev ako je to posebno ugovoreno itd.).
Neusklađenost ličnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu putnika (imena putnika i dr.)
mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte
neregularnom za šta posledice snosi putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka
kada mu se uruči na aerodromu, u prostorijama Organizatora ili elektronskim putem. Ne postoji
mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi posledice
njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja.
Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu (ukoliko je pod uticajem alkohola,
droge ili neprimerenog ponašanja – Organizator (ili kapetan vazduhoplova kod turističkih putovanja
sa ugovorenim avio prevozom) ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvu policije udalji iz
prevoznog sredstva a dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza Organizatora, a ukoliko putnik ne
dođe zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva do hotela, primenjivaće se skala otkaza iz člana 10
ovih Opštih uslova. U prevoznim sredstvima zabranjeno je pušenje, konzumiranje hrane, opojnih
sredstava i alkohola. Putnik ne sme uznemiravati svojim ponašanjem službena lica u autobusu-
vozače i vodiče, u protivnom biće odmah udaljen iz prevoznog sredstva. Putni pravac, pauze, mesto i
dužine njihovog trajanja određuje vodič - vozač. Vodič-vozač ima pravo da, zbog neižbežnih
okolnosti, promeni red vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokalitata. Putnik ima obavezu da
prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu. Prenos prtljaga od mesta parkiranja do
smeštajne jedinice je obaveza putnika (prevoz će biti što je moguće bliže smeštaju). Ukoliko je
transport prtljaga od parkinga do hotela u organizaciji hotela, Organizator ne snosi odgovornost za
nestanak ili oštećenje prtljaga. Za zaboravljene stvari u autobusu, Organizator neće biti odgovoran.
Dužnost putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima, i da lične stvari i vrednosti ne
ostavlja u autobusu (Organizator ne odgovara za njihov nestanak). Organizator ima pravo da za
prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima o
komforu autobusa (mini bus, visokopodni autobus ili double decker) bez prethodnog informisanja
putnika o tipu autobusa. Za vreme vožnje u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije
odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu štetu u prevoznom sredstvu i smeštajnom objektu
nadoknadi na licu mesta.
Prevoz putnika železničkim, morskim, rečnim ili jezerskim prevoznim sredstvima obavlja se i
direktna odgovornost ovih prevoznika je određena u skladu sa propisima kojima se regulišu
pomenute vrste saobraćaja, bez odgovornosti Organizatora.
 PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI: Svi uslovi objavljeni u Programu
odnose se isključivo na državljane sa putnom ispravom R. Srbije. Obaveza je Putnika da obavesti
Organizatora da li će putovati sa stranom putnom ispravom, u suprotnom, dužan je da se samostalno
upozna sa viznim, carinskim, zdravstvenim i dr. uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju
kod nadležnog konzulata, kao i da sve potrebne dokumente obezbedi blagovremeno i uredno. Putnik
za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja najmanje 6 meseci
od dana završetka putovanja i u roku dostaviti Organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i
dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Zaposleni kod Organizatora ili
posrednika nisu ovlašćeni da utvrdjuju validnost putnih i drugih isprava i dokumenata.
Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije za vizu, ne garantuje dobijanje
vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih
dokumenta ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak
putniku. Ukoliko putnik za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o
svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu.
Putnik je dužan ugovoriti posebne usluge vezane za njegovo zdravstveno stanje (specifična ishrana,
karakteristike smeštaja i sl.). Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju
obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne
vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome i da u slučaju eventualnih posledica sam snosi
odgovornost za štetu.
Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u
kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve
posledice i troškove snosi sam putnik.
Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika vezano za odredbe ove tačke,
primenuju se odredbe člana 10. ovih Opštih uslova.
 PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA: Organizator je dužan da
putnika obavesti o svakoj bitnoj promeni Programa na način na koji je zaključen Ugovor, najkasnije 5
dana pre početka putovanja, a Putnik ima rok od 48 časova od dana prijema obaveštenja o otkazu
odgovoriti Organizatoru da li prihvata istu. Prihvat nove ponude može se izvršiti i kroz izvršenu uplatu
ugovorene cene.
U slučaju prihvata nove ponude, Putnik ima pravo na srazmerno sniženje cene u slučaju da je nova
ponuda niža od prvobitno ugovorene, odnosno ima obavezu uplatiti razliku u ceni između prvobitne i
nove ponude, ukolika je ponuda skuplja od prvobitno ugovorene.
Ukoliko ne prihvati nijednu alternativu ponuđenu od strane Organizatora, Putnik ima pravo na
povraćaj ukupno uplaćene cene.
Organizator ima pravo otkazati putovanje u slučaju: nedovoljnog broja prijavljenih putnika, pod
uslovom da je Putnika o tome obavestio najkasnije 5 dana pre početka turističkog putovanja;
prestanka ugovora zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne
ugovorne strane, a koje bi da su postojale u vreme objavljivanja Programa bile opravdan razlog
Organizatoru da Program ne objavljuje i Ugovor ne zaključuje, uz obavezu da Putniku izvrši povraćaj
uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.
Ukoliko u Programu nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih
putnika treba da bude: za putovanje autobusom 30 putnika, za putovanje na redovnim avio linijama u
Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanje na
posebno ugovorenim avio-čarter linijama a vozovima ili hidrogliserima najmanje 80% popunjenosti
kapaciteta.
Organizator za vreme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavestiti
putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršute putovanja i
neophodne izmene Programa ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja,
prinudno sletanje, kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog
od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosna situacija,
elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete
ili bilo kakve druge naknade putniku. U navedenim slučajevima Organizator sam snosi eventualne
dodatne troškove izmene programa putovanja. Ukoliko se započeto putovanje iz opravdanih razloga
prekine, Organizator ima pravo na naknadu za stvarno izvršene usluge.
Organizator se oslobadja ispunjenja Ugovora onda, ako Putnik u okviru grupnog putovanja ometa
sprovodjenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu. U
tom slučaju putnik ima obavezu da Organizatoru nadoknati pričinjenu eventualnu štetu.
U slučaju nastupanja vanrednih okolnisti koje se unapred nisu mogle predvideti, izbeći ili otkloniti, a
koji se mogu podvesti pod višu silu (teroristički napadi, vanredno stanje, eksplozija, zaraze, epidemije
i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne strane imaju pravo
raskinuti Ugovor, pri čemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno učinjene troškove. Ukoliko
Putnik uprkos obezbeđenoj evakuaciji ili naredbe nadležnih vlasti Republike Srbije, ipak želi da
nastavi putovanje, u obavezi je da o tome sastavi i potpiše pisanu ispravu da je obavešten da može
biti vraćen u Srbiju, da je upoznat sa eventualnim posledicama ostanka i sa činjenicom da
mu Organizator putovanja možda neće moći omogućiti povratak u najkraćem roku u slučaju kasnije
promene situacije u zemlji putovanja.
  ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA: Putnik ima parvo da odustane od
putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza Ugovora
predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno u odnosu
na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:
ako se putovanje otkaže do 45 dana pre početka putovanja (blagovremeni otkaz) – iznos
administrativnih troškova koji iznose 5% od ugovorene cene putovanja.
25 % ako se putovanje otkaže do 30 dana pre početka putovanja,
30 % ako se otkaže 29 do 22 dana pre početka putovanja,
40 % ako se otkaže 21 do 15 dana pre početka putovanja,
60 % ako se otkaže 14 do 7 dana pre početka putovanja,
75 % ako se otkaže 6 do 3 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže 2 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.
Promena ugovorenog mesta i datuma putovanja, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice,
nedobijanje vize i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja.
Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove, ukoliko je do
otkaza došlo zbog: iznenadne bolesti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre
putnika, usvojenika ili usvojioca, smrti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre
putnika, usvojenika ili usvojioca odnosno poziva za vojnu vežbu putnika ili elementarne nepogode
zvanično proglašene. Za navedene slučajeve putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim
se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu
izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene
ustanove), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim
razlozima za otkaz ili prekid putovanja slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze,
epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno
vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa zemlje putovanja.
Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano
oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja ugovora o
putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode
da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak ugovorenog
putovanja. Organizator, u slučaju da putnik koji je odustao, obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak
zamenu izvrši sam Organizator, dužan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom
iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova.
U slučaju da je Putnik sa osiguravanjem zaključio Ugovor o osiguranju od otkaza putovanja, svoje
pravo ostvaruje direktno od strane osigurava
a, pri čemu će se primeniti odredbe Opštih uslova osiguranja osiguravača.
Kod odustanka od ugovora, putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanje u
dobijanju viza i iznos uplaćen na ime osiguranja.
 PRTLJAG : Prevoz prtljaga do određene težine koju određuje avio prevoznik, je
besplatan. Višak prtljaga putnik plaća prema važećim cenama avio-prevoznika. Transport specijalnog
prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je isključivo stvar samih turista. Preporučuje se da se zlato,
vredne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti nose isključivo u ručnom prtljagu.
Kod prevoza autobusom putnik može poneti 2 komada prtljaga. Deca do dve godine nemaju pravo
na besplatan prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o
davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku, odnosno unetom u smeštajni objekat.
Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja
ili osiguranja a prema važećim međunarodnim i domaćim propisima.
Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa ručnim prtljagom, te
preporučujemo za više informacija da se putnik informiše na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na
telefon 011/ 209- 4444 ili web sajta: www.beg.aero
Osim kod namere i grube nepažnje Organizator nema nikakvu odgovornost za prtljag i predmete, koji
se obično ne nose sa sobom, izuzev kada je preuzeo predmete na čuvanje. Zato se putnicima ne
preporučuje, da na putovanja nose sa sobom vredne predmete a u suprotnom, putniku se
preporučuje da iste preda uredno na čuvanje.
Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljaga lokalnom predstavniku
Organizatora ili ino-partneru. Ukoliko Putnik svojom krivicom propusti da prijavi nedostatke, gubi
pravo na naknadu i dalja potraživanja vezana za učinjeni propust.
11. GARANCIJA PUTOVANJA I DEPOZIT Prema odredbama Zakona o turizmu Organizator je
obezbedio garanciju putovanja – polisu osiguranja za slu
aj insolventnosti i odgovornosti radi naknade štete, broj Ugovora / polise 2700622 izdate od strane
DUNAV OSIGURANJE, a.d.o., Beograd, , Makedonska 4ukupne sume osiguranja EUR 250.000,00,
kao i depozit u iznosu od EUR 5.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne
banke Srbije.
U slučaju insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju se:
troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji ili
inostranstvu, u mesto polaska;
potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom
putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao;
potraživanja uplaćenih sredstava putnika, u slučaju otkaza putovanja od strane
putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja;
potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom
putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju
usluga obuhvaćenih programom putovanja.
Insolventnost predstavlja nesposobnost plaćanja dospelih obaveza u iznosu i u roku dospeća,
koja obuhvata finansijsku blokadu organizatora putovanja, kao i nemogućnost izmirenja
obaveza Organizatora kada je iznos obaveza veći od iznosa sredstava kojima raspolaže na
računima kod banaka.
Predmetnom polisom obezbeđuje se i naknada štete prouzrokovana putniku neispunjenjem,
delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora, koje su određene
opštim uslovima i programom putovanja i to naknada:
za potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom
putovanju, koje Organizator nije realizovao;
za potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom
putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju
usluga obuhvaćenih Programom.
Ukoliko nastupi osigurani slučaj, putnici koji se zateknu na putovanju treba na najbrži način da
kontaktiraju osiguravača „DUNAV OSIGURANJE”, a.d.o., Beograd i to: Centrala: +381 800
386286; e-mail: kontaktcentar@dunav.com. Potrebno je da putnik navede broj
ugovora/garancije, imena putnika, adresu ili broj telefona, kao i drugu dokumentaciju koju
osiguravač zatraži.
Ukoliko osigurani slučaj nastupi pre početka ugovorenog turističkog putovanja, putnici su u
obavezi da nakon saznanja za insolventnost Organizatora podnesu zahtev osiguravaču preko
adrese: „DUNAV OSIGURANJE”, a.d.o., Beograd, Makedonska 4.
Radi naknade štete putnici svoja prava ostvaruju na osnovu pravosnažne i izvršne sudske
odluke, pravosnažne i izvršne arbitražne odluke, odluke na osnovu okončanog vansudskog
potrošačkog spora odnosno sudskog ili vansudskog poravnanja.
12. PUTNO ZDRAVSTVENO I DRUGA OSIGURANJA Organizator preporučuje zaključenje putnog
zdravstvenog osiguranja, osiguranja za slučaj otkaza putovanja, osiguranje za slučaj krađe ili
oštećenja prtljaga i osiguranje na ime troškova pomoći i povratka sa turističkog putovanja. Ukoliko
Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se
zaključuje između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju.
Putnik je u obavezi da pročita Opšte uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije
osiguranja nisu sastavni deo cene turističkog putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o
osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje
paketa putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te
se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole
dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
13. REKLAMACIJA PUTNIKA I REŠAVANJE SPOROVA: Putnik je obavezan da bez odlaganja na licu
mesta opravdanu reklamaciju saopšti lokalnom predstavniku organizatora, a ako ovaj nije dostupan ili
ga nema, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili direktno organizatoru i
sarađivati u dobroj nameri da se otklone uzroci reklamacije i prihvatiti ponuđeno rešenje koje odgovara
ugovorenoj usluzi.
Za pomoć, hitne i druge slu
ajeve putnik nas može kontaktirati preko telefona broj +381 11 41442855, odnosno faksa broj +381 11
4144285, radnim danima od 10-20h po srednjeevropskom vremenu, subotom od 10-15h po
srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: office@wayout.co.rs i na našoj adresi: Beograd, Gavrila
Principa 57.
Potrebno je da putnik navede broj ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena
putnika, adresu ili broj telefona preko kojih se može kontaktirati.
Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađjuje, a Organizator je dužan da u razumnom roku koji
zavisi od svakog pojedina
nog slu
aja opravdanu reklamaciju otkloni (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše o
išc
en apartman i sl.)
Ako uzrok reklamacije nije otklonjen na licu mesta, putnik sa predstavnikom Organizatora ili
neposrednog izvršioca usluga o tome na licu mesta sastavlja potvrdu koju obojica potpisuju. Putnik
zadržava jedan primerak ove potvrde. Ako je uzrok reklamacije otklonjen na licu mesta, Putnik je u
obavezi da potpiše potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje ponuđenog
rešenja smatra se da je Program u celosti izvršen,
Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik ima pravo da u roku od 8 dana nakon
ugovorenog dana završetka putovanja, odnosno u roku od 30 dana od dana utvrđenog nedostatka
Organizatoru, lokalnom predstavniku Organizatora ili lokalnoj turističkoj agenciji dostavi osnovan i
dokumentovan prigovor (potvrdu o reklamaciji na licu mesta,, račune o plaćenim troškovima, zahtev
po vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika
ponaosob i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni. Svaki putnik potpisnik ugovora u svoje
ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju podnosi
pojedinačno, jer Organizator neće razmatrati grupne reklamacije.
Poželjno je da prigovor Putnik dostavi u pisanoj formi na adresu Organizatora u Beogradu, Gavrila
Principa 57, odnosno putem faksa broj +381 11 4144285. Putnik može dа izjаvi prigovor i usmeno u
sedištu Organizatora ili putem telefona +381 114144285, elektronskim putem preko e-mail adrese
office@wayout.co.rs, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, uz dostаvu dokumentacije iz koje se vidi
osnovanost prigovora.
Prodavac je dužan da Putniku izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije,
odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.
Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane
reklamacije, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta.
Putnik gubi pravo na srazmerno sniženje cene i naknadu štete ako neblagovremeno, nesavesno i na
propisani način propusti da ukaže Organizatoru na odstupanje između pruženih i ugovorenih usluga,
osim ako se propuštanje ne može staviti Putniku na teret.
Organizator je dužan dostaviti putniku pisani odgovor na reklamacijur u roku od 8 dana od dana
prijema prigovora Putnika, odnosno u roku od 15 dana od dana dostavljanja blagovremenog i
osnovanog prigovora putniku isplatiti razliku u ceni na ime neizvršenih, neadekvatno izvršenih
odnosno delimično izvršenih usluga. U slučaju potrebe, Organizator je u obavezi da Putnika obavesti
o eventualnom produženju roka za rešavanje reklamacije, ukoliko reklamaciju nije moguće rešiti iz
opravdanih razloga, a radi prikupljanja dodatnih informacija od neposrednih izvršilaca usluga.
Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, Organizator će dostaviti putniku odgovor da
isti u ostavljenom roku uredi pod pretnjom propuštanja.
Organizator će u skladu sa dobrim poslovnim običajima u zakonskom roku odgovoriti putniku i na
reklamacije koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.
Sniženje cene po reklamaciji putnika može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela
usluge, ne može obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos ukupne cene turističkog
putovanja.
Putnik i Organizator se obavezuju da sve eventualne sporove pokušati da reše međusobnim
dogovorom, u suprotnom ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu, uz primenu
odredaba Zakona o turizmu, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača i Opštih
uslova putovanja Organizatora.
14. INDIVIDUALNA PUTOVANJA „NA UPIT“ I POJEDINAČNE USLUGE: Za individualna
»rezervacije na upit« putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit koji ne može biti manji od
EUR 50,00 u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora. Ukoliko
rezervacija bude prihvaćena od strane putnika, depozit se uračunava u cenu turističkog putovanja.
Ukoliko rezervaciju Organizator ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraća putniku. Ako
putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima
putnika, iznos depozita zadržava Organizator u celosti.
14. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA: Putnik je upoznat da je organizator usaglasio svoje
poslovanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i saglasan je da Lični podaci Putnika i saputnika
sa potvrde-ugovora o putovanju kao što su: JMBG, broj putne isprave, broj telefona, E mail adresa,
poštanska adresa stanovanja... koje Putnik daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu
Organizatora putovanja i mogu se koristiti na način i pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti
podataka ličnosti. Putnik je saglasan da lične podatke Organizator može koristiti za realizaciju
ugovorenog Programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena
putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima. Lični podaci
putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora. Putnik je saglasan da
lične podatke Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog turističkog putovanja, pri čemu se
ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim
licima određenim posebnim propisima.
15. OBAVEZNOST PRIMENE: Organizator može programom putovanja ili posebnim opštim uslovima
poredvideti povoljnije odredbe za putnika u odnosu na ove uslove, a u izuzetnim slučajevima
(povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim
vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) predvideti i nepovoljnije uslove za
putnika u pogledu rokova i visine naknade kod odustajanja putnika od putovanja i iznosa i rokova
plaćanja i sl.
Ovi Opšti uslovi važe od 01.10.2020. godine, kada prestaju da važe Opšti uslovi utvrđeni dana
14.01.2020. godine.
Basem Medhat Badhie, direktor

 Licenca OTP broj 451/2020
kategorija A25 od 27.11.2020
ZA ORGANIZOVANJE TURISTIČKIH PUTOVANJA
© 2009-2021 | Uslovi korišćenja
Sva prava zadržana
Ovlašćeni agenti širom regiona Srbija Makedonija Crna Gora Hrvatska Bosna i Hercegovina